Algemene verkoops- en factuurvoorwaarden

 1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst gelden enkel onderstaande algemene factuur- en verkoopsvoorwaarden.
 2. Tenzij schriftelijk anders is vermeld, gelden onze offertes slechts ten titel van inlichting. Elk overgemaakt order of bestelling verbindt de klant, doch verbindt ons slechts na schriftelijke bevestiging ervan. Eventuele of beweerde onjuistheden in de orderbevestiging dienen, op straffe van verval, schriftelijk kenbaar gemaakt te worden binnen de drie dagen na deze bevestiging. Alle offertes zijn steeds onderhevig aan eventuele schommelingen der grondstofprijzen, valuta of lonen.
 3. Termijnen voor levering of uitvoering der werken, door ons bevestigd, worden in de mate van het mogelijke nageleefd. Zij kunnen nimmer een reden tot annulatie of een eis tot schadevergoeding inhouden.
 4. Wijzingen van opdracht of van bestelling zijn slechts mogelijk na schriftelijke overeenkomst en mits betaling der eventuele bijkosten.
 5. Behoudens onze uitdrukkelijke afwijking moeten al onze facturen betaald worden te Ieper binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum zonder aftrek van een korting of disconto.
 6. Bij gebrek aan integrale betaling van een factuur binnen de voornoemde termijn, zullen wij, vanaf de 8ste dag, van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, recht hebben op de betaling van een intrest zoals voorzien in het artikel 5 van de Wet van 2/8/2002, hetwelk alhier, bij uitbreiding en conventioneel, tevens van toepassing wordt verklaard op al onze transacties met niet-handelaars, zonder dat evenwel de aldus bekomen intrestvoet lager zal mogen zijn dan 12 procent op jaarbasis.
 7. Door niet te betalen binnen de voornoemde termijn erkent onze medecontractant bovendien een contractuele fout te begaan en hierdoor schade aan ons te berokkenen. Deze schade, hierin begrepen de invorderingskosten zoals bedoeld in het artikel 6 van de Wet van 2/8/2002, dient vergoed te worden door onze medecontractant en wordt begroot als volgt:
 • ter dekking van de buitengerechtelijke invorderingskosten en de administratieve werkvermeerdering wordt een schadevergoeding begroot gelijk aan 15% van het openstaand saldo met een minimum van 75 euro en een maximum van 2.500 euro, vermeerderd met een forfaitair bedrag van 13 euro per aanmaning alsmede de eventuele aantekentaks; indien wij daarenboven derden inschakelen ter minnelijke invordering van de door ons gevorderde bedragen zullen ook deze kosten aan onze medecontractant worden aangerekend; 
 • indien wij daarenboven tot gerechtelijke invordering dienen over te gaan zal onze medecontractant, voor zover hij gebonden is door het personeel toepassingsgebied van de Wet van 2/8/2002, aan ons ook alle kosten dienen te vergoeden die door ons gemaakt werden ter gerechtelijke invordering zonder echter dat deze vergoeding bij vergelijking lager zal mogen zijn dan het bedrag dat bekomen wordt na toepassing van het tarief van de sommen die invorderbare kosten zijn wegens het verrichten van bepaalde materiële akten, zoals door de Koning vastgesteld in uitvoering van het artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek.
 1. Elke vertraging van betaling voor om het even welke reden geeft ons eveneens het recht om het contract te verbreken en om onmiddellijke betaling te eisen van alle verschuldigde, zelfs niet-vervallen, bedragen. Wij behouden ons het recht voor om te factureren voor gedeeltelijk geleverd werk en geplaatste installaties. Het recht wordt voorbehouden om de goederen te factureren naar mate van hun levering, zelfs indien deze slechts gedeeltelijk is. Betalingen worden steeds eerst verrekend met de krachtens onderhavige voorwaarden vervallen intresten, vervolgens met de schadevergoedingen en de invorderingskosten en pas daarna met de openstaande (saldi der) factu(u)r(en), waarbij de oudst openstaande bedragen ook eerst worden verrekend, en dit ongeacht eventuele opmerking(en) of vermelding(en) van de medecontractant ter gelegenheid van zijn betaling(en). Ingeval van laattijdige betalingen behouden wij ons het recht voor eventuele toegekende kortingen vervallen te verklaren en terug op te eisen, zelfs met terugwerkende kracht.
 2. Alle klachten moeten geschieden bij de levering, tenzij anders bepaald.
 3. Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Ieper bevoegd.
 4. Elke ondertekenaar van een bestel-, afhalings- of plaatsingsbon e.d.m. verbindt zich solidair met de rechtspersoon in wiens naam hij handelt.
 5. Alle voorwerpen en verkochte goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling door de klant. De afnemer kan derhalve over de nog niet volledig betaalde goederen over geen enkele wijze beschikken.

 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan CID LINES nv  of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

CID LINES nv levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal CID LINES nv de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

CID LINES nv kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. CID LINES nv geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

CID LINES nv kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

CID LINES nv verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Privacybeleid

CID LINES nv hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van communicatie omtrent onze activiteiten. (bv ons klantenbeheer, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, …).
De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot CID LINES nv, Waterpoortstraat 2 – 8900 Ieper of via marketing@cidlines.com. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan CID LINES nv, Waterpoortstraat 2 – 8900 Ieper of via marketing@cidlines.com  gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

CID LINES nv kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van cookies.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Deze website maakt gecombineerd gebruik van Google AdWords, Google Analytics, en het Google Display Netwerk om na uw bezoek aan onze website advertenties te kunnen tonen op andere websites. Deze praktijk staat bekend als remarketing en is een hulpmiddel dat Google biedt aan bedrijven.

Meer informatie over remarketing vindt u op http://support.google.com/analytics/bin/answer.py?hl=en&answer=2611268&topic=2611283&ctx=topic .

CID LINES nv maakt, samen met externe leveranciers Google en DoubleClick, gebruik van first-party cookies (zoals de Google Analytics cookie) en cookies van derden (zoals de DoubleClick-cookie) om u te informeren, inhoud te optimaliseren en advertenties weer te geven op basis van uw eerdere bezoeken aan onze website.

Indien u geen reclame wil ontvangen op basis van uw surfgedrag, zoals deze van Google, kunt u de instellingen wijzigen van de Google Ads Preferences Manager (https://www.google.com/settings/ads/onweb/ ). Google raadt tevens het installeren van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on aan.