Algemene verkoops- en factuurvoorwaarden

 1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst gelden enkel onderstaande algemene factuur- en verkoopsvoorwaarden.
 2. Tenzij schriftelijk anders is vermeld, gelden onze offertes slechts ten titel van inlichting. Elk overgemaakt order of bestelling verbindt de klant, doch verbindt ons slechts na schriftelijke bevestiging ervan. Eventuele of beweerde onjuistheden in de orderbevestiging dienen, op straffe van verval, schriftelijk kenbaar gemaakt te worden binnen de drie dagen na deze bevestiging. Alle offertes zijn steeds onderhevig aan eventuele schommelingen der grondstofprijzen, valuta of lonen.
 3. Termijnen voor levering of uitvoering der werken, door ons bevestigd, worden in de mate van het mogelijke nageleefd. Zij kunnen nimmer een reden tot annulatie of een eis tot schadevergoeding inhouden.
 4. Wijzingen van opdracht of van bestelling zijn slechts mogelijk na schriftelijke overeenkomst en mits betaling der eventuele bijkosten.
 5. Behoudens onze uitdrukkelijke afwijking moeten al onze facturen betaald worden te Ieper binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum zonder aftrek van een korting of disconto.
 6. Bij gebrek aan integrale betaling van een factuur binnen de voornoemde termijn, zullen wij, vanaf de 8ste dag, van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, recht hebben op de betaling van een intrest zoals voorzien in het artikel 5 van de Wet van 2/8/2002, hetwelk alhier, bij uitbreiding en conventioneel, tevens van toepassing wordt verklaard op al onze transacties met niet-handelaars, zonder dat evenwel de aldus bekomen intrestvoet lager zal mogen zijn dan 12 procent op jaarbasis.
 7. Door niet te betalen binnen de voornoemde termijn erkent onze medecontractant bovendien een contractuele fout te begaan en hierdoor schade aan ons te berokkenen. Deze schade, hierin begrepen de invorderingskosten zoals bedoeld in het artikel 6 van de Wet van 2/8/2002, dient vergoed te worden door onze medecontractant en wordt begroot als volgt:
 • ter dekking van de buitengerechtelijke invorderingskosten en de administratieve werkvermeerdering wordt een schadevergoeding begroot gelijk aan 15% van het openstaand saldo met een minimum van 75 euro en een maximum van 2.500 euro, vermeerderd met een forfaitair bedrag van 13 euro per aanmaning alsmede de eventuele aantekentaks; indien wij daarenboven derden inschakelen ter minnelijke invordering van de door ons gevorderde bedragen zullen ook deze kosten aan onze medecontractant worden aangerekend; 
 • indien wij daarenboven tot gerechtelijke invordering dienen over te gaan zal onze medecontractant, voor zover hij gebonden is door het personeel toepassingsgebied van de Wet van 2/8/2002, aan ons ook alle kosten dienen te vergoeden die door ons gemaakt werden ter gerechtelijke invordering zonder echter dat deze vergoeding bij vergelijking lager zal mogen zijn dan het bedrag dat bekomen wordt na toepassing van het tarief van de sommen die invorderbare kosten zijn wegens het verrichten van bepaalde materiële akten, zoals door de Koning vastgesteld in uitvoering van het artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek.
 1. Elke vertraging van betaling voor om het even welke reden geeft ons eveneens het recht om het contract te verbreken en om onmiddellijke betaling te eisen van alle verschuldigde, zelfs niet-vervallen, bedragen. Wij behouden ons het recht voor om te factureren voor gedeeltelijk geleverd werk en geplaatste installaties. Het recht wordt voorbehouden om de goederen te factureren naar mate van hun levering, zelfs indien deze slechts gedeeltelijk is. Betalingen worden steeds eerst verrekend met de krachtens onderhavige voorwaarden vervallen intresten, vervolgens met de schadevergoedingen en de invorderingskosten en pas daarna met de openstaande (saldi der) factu(u)r(en), waarbij de oudst openstaande bedragen ook eerst worden verrekend, en dit ongeacht eventuele opmerking(en) of vermelding(en) van de medecontractant ter gelegenheid van zijn betaling(en). Ingeval van laattijdige betalingen behouden wij ons het recht voor eventuele toegekende kortingen vervallen te verklaren en terug op te eisen, zelfs met terugwerkende kracht.
 2. Alle klachten moeten geschieden bij de levering, tenzij anders bepaald.
 3. Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Ieper bevoegd.
 4. Elke ondertekenaar van een bestel-, afhalings- of plaatsingsbon e.d.m. verbindt zich solidair met de rechtspersoon in wiens naam hij handelt.
 5. Alle voorwerpen en verkochte goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling door de klant. De afnemer kan derhalve over de nog niet volledig betaalde goederen over geen enkele wijze beschikken.

 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan CID LINES nv  of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

CID LINES nv levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal CID LINES nv de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

CID LINES nv kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. CID LINES nv geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

CID LINES nv kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

CID LINES nv verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Privacyverklaring

CID LINES behandelt de gegevens die via haar websites worden meegedeeld of verzameld met grote zorgvuldigheid. Met deze privacyverklaring wil CID LINES de bezoekers informeren over de gegevens die via haar websites worden meegedeeld of verzameld en het doel waarvoor deze gegevens worden gebruikt.

Persoonsgegevens 

Voor sommige diensten op de websites van CID LINES (solliciteren, vragen stellen, bestellen van publicaties, registreren van aanwezigheid, etc.) worden persoonsgegevens ingezameld. Persoonsgegevens bevatten informatie over een identificeerbare natuurlijke persoon, zoals een naam, adres, e-mailadres of een telefoonnummer. Deze verwerking is, naargelang het geval, gebaseerd op artikel 6.1, (a), (b), (c), (e) of (f) van de Verordening EU 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

CID LINES, die optreedt als de verwerkingsverantwoordelijke, verwerkt deze persoonsgegevens uitsluitend om het specifieke doel waarvoor zij via de website worden ingezameld te kunnen realiseren. De ingezamelde persoonsgegevens worden in geen geval verwerkt voor commerciële doeleinden. Persoonsgegevens worden enkel op een need-to-know basis doorgegeven aan het personeel dat het doel van de inzameling dient te realiseren. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan personen buiten CID LINES wanneer dat nodig blijkt te zijn om het doel van de inzameling te realiseren, of in de gevallen voorzien in de wet. Als de bezoeker van de website bepaalde, onontbeerlijke gegevens weigert mee te delen, behoudt CID LINES zich het recht voor om de vraag of het verzoek van de bezoeker niet af te handelen.

CID LINES verwerkt de betreffende persoonsgegevens slechts zo lang als strikt noodzakelijk is voor haar om de specifieke doeleinden met het oog waarop de verwerking plaatsvindt, te bereiken.

Alle personen van wie gegevens worden verwerkt, hebben, voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden die de toepasselijke wet- en regelgeving in dit verband voorziet, het recht om:

(1) toegang te krijgen tot deze gegevens en deze gegevens eventueel te verbeteren;
(2) bezwaar te maken tegen deze verwerking om redenen die verband houden met hun bijzondere situatie;
(3) de wissing van deze gegevens of de beperking van de verwerking van deze gegevens te bekomen;
(4) deze gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen;
(5) klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit indien zij van mening zijn dat deze verwerking inbreuk maakt op de toepasselijke wet- en regelgeving.

De betrokken personen kunnen de rechten opgesomd onder de punten (1) t.e.m. (4) uitoefenen door een gedagtekend en ondertekend verzoek, samen met een kopie van de identiteitskaart, ter plaatse te overhandigen aan de ontvangstbalie van CID LINES of per post te versturen naar CID LINES, Waterpoortstraat 2 – 8900 Ieper tav legal departement/marketing. Een verzoek kan ook via e-mail met elektronische handtekening worden verstuurd naar info@cidlines.com.

Bezoekersinformatie 

Servers slaan automatisch gegevens op die de browser van de bezoeker verstuurt telkens deze een website van CID LINES raadpleegt. Deze serverlogbestanden kunnen de volgende informatie bevatten: de datum en het tijdstip van het bezoek, het IP-adres van de bezoeker, het type browser dat de bezoeker gebruikt, de browsertaal en de schermgrootte van de browser, en een of meer cookies waaraan de browser kan worden herkend. Deze informatie wordt niet in verband gebracht met persoonsgegevens die elders worden ingezameld en wordt alleen gebruikt om statistieken van het bezoek aan de websites vast te leggen. Deze statistieken zijn bedoeld voor het evalueren en verbeteren van de websites van CID LINES.

Cookies

In overeenstemming met artikel 129, 1° van de Wet elektronische communicatie van 13 juni 2005 wil CID LINES de bezoekers van haar websites informeren over het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de computer van websitebezoekers worden gezet. Ze bevatten informatie zoals de taalvoorkeur van de bezoeker, zodat hij of zij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website.

Het is mogelijk dat tijdens een bezoek aan een website van CID LINES een cookie wordt opgenomen in de harde schijf van de bezoeker. Cookies vergemakkelijken het bezoek van de websites van CID LINES en helpen CID LINES om gebruikersvoorkeuren en bezoekersinformatie op te slaan en trends in het gebruik te volgen. De CID LINES legt echter geen verband tussen de informatie die wordt bewaard door de cookies en nominatieve gegevens betreffende de bezoekers van haar websites.

Op de websites van CID LINES worden de volgende types cookies gebruikt:

Technisch noodzakelijke cookies

Dit zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de websites. Zonder deze cookies zouden de websites niet naar behoren functioneren. Bijgevolg kunnen deze cookies niet uitgeschakeld worden.

Functionele cookies

Dit zijn cookies die worden aangewend om de functionaliteit van de websites te verbeteren. Het kan bijvoorbeeld gaan om cookies die onthouden welke inhoud bekeken werd op de website of welk e-mailadres en wachtwoord werd ingevoerd bij aanmelding tijdens een eerder bezoek aan de websites. Het gebruik van functionele cookies stelt CID LINES in staat inhoud aan te bieden die aangepast is aan de interesses van de bezoekers en zorgt ervoor dat zij geen tijd verliezen door zich opnieuw te moeten registreren en gegevens te moeten invoeren telkens wanneer een website wordt bezocht.

De websites van CID LINES maken daarnaast gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de websites van CID LINES wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de websites worden gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal het IP-adres van de bezoeker niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Bezoekers kunnen hun cookie-instellingen op elk moment veranderen (bijv. vragen om gewaarschuwd te worden wanneer er cookies worden verstuurd naar hun computer, of cookies weigeren) door de instellingen van hun internetbrowser te wijzigen (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari of Opera). Merk wel op dat bezoekers in dat geval mogelijk niet in staat zullen zijn zich te registreren op de websites van de NBB of andere functies te gebruiken waarvoor registratie of informatievergaring vereist is.